* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 115. Det højeste væsen

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

115. Det højeste væsen

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 115. DET HØJESTE VÆSEN

MED Gud Fader, er slægtskab den store sammenhæng. Med Gud den Højeste, præstation er en forudsætning for status - man skal gøre noget samt være noget.

1. BEGREBSRAMMERNES RELATIVITET

Delvis, ufuldstændige og udviklende intellekt ville være hjælpeløs i mesteruniverset, ville være ude af stand til at danne det første rationelle tænknings mønster, hvis ikke det var for den medfødte evne af alle sind, høj eller lav, til at skabe en univers ramme, hvori man kan tænke. Hvis sindet ikke kan fatte konklusioner, hvis det ikke kan trænge ind til de virkelige årsager, så vil sindet uundgåeligt postulere konklusioner og opfinde oprindelsen for at have en måde til at tænke logisk indenfor rammerne af disse sinds skabte forudsætninger. Selv om sådanne univers rammer for tænkende væsener er uundværlige for rationelle intellektuelle operationer, så er de uden undtagelse mere eller mindre fejlagtige.
Begrebsrammer om universet er kun relativt sande. De er nyttige støttestrukturer, der til sidst må vige for de udvidelser som den voksende kosmisk forståelse bringer. Forståelserne om sandhed, skønhed og godhed, moral, etik, pligt, kærlighed, guddommelighed, oprindelse, eksistens, formål, skæbne, tid, rum, og selv om Guddommen er kun relativt sande. Gud er meget, meget mere end en Fader, men Faderen er menneskets højeste opfattelse af Gud. Beskrivelsen af forholdet mellem Skaberen og skabningen som et forhold mellem Faderen og Sønnen vil ikke desto mindre blive udvidet med de overmenneskelige begreber om Guddommen, som vil blive opnået i Orvonton, i Havona, og på Paradis. Mennesket må tænke i en dødelig univers ramme, men det betyder ikke, at det ikke kan forestille sig andre og højere rammer, inden for hvilke tanker kan operere.
For at lette dødeliges forståelse af universet af universer, er de forskellige niveauer af kosmisk virkelighed betegnet som finit, absonit, og absolut. Af disse er kun den absolutte ubetinget evig, sand eksistentiel. De absonitte og finite virkeligheder er derivater, modifikationer, restriktioner og dæmpninger af originalen, den oprindelige absolutte virkelighed af uendeligheden.
De endelige verdener eksisterer i kraft af den evige Guds hensigt. Finite skabninger, høje såvel som lave, kan fremføre teorier, og har gjort det, om nødvendigheden af det finite i den kosmiske orden, men i sidste ende eksisterer alt, fordi Gud har ønsket det således. Universet kan ikke forklares, og et endeligt væsen kan ikke tilbyde en rationel grund for sin egen individuelle eksistens uden henvisning til forudgående handlinger, og præeksisterende vilje af forfædres væsener, Skabere eller medskabere.

2. DET ABSOLUTE GRUNDLAG FOR OVERHERREDØMME

Fra et eksistentielt synspunkt, kan intet nyt ske nogen steder i alle galakserne, for færdiggørelsen af uendelighed som er iboende i JEG ER er evigt til stede i de syv Absolutter, er funktionelt forbundet i trefoldighederne og er overføringsmæssigt forbundet i treoderne. Det faktum, at uendelighed således er eksistentielt til stede i disse absolutte foreninger gør det dog på ingen måde umuligt at realisere nye kosmiske erfaringer. Fra et endeligt væsens synspunkt indeholder uendeligheden meget som er potentielt, meget, som hører til klassen af de fremtidige muligheder snarere end en nuværende virkelighed.
Værdi er et unikt element i den universelle virkelighed. Vi forstår ikke, hvordan værdien af noget som er uendeligt og guddommeligt på en eller anden måde kan øges. Vi observerer imidlertid, at betydninger kan ændres, hvis ikke ophøjet, selv i uendelige guddommelige relationer. I de erfaringsmæssige universer stiger guddommelige værdier som aktuelle fænomener når forståelsen af de reelle betydninger øges.
Hele planen for universel skabelse og evolution på alle niveauer af erfaring er tilsyneladende et spørgsmål om potentialiteters konvertering til aktuelle fænomener; og denne transformation gælder ligeledes for rumpotensens, sindspotensens og åndepotensens områder.
Den tilsyneladende metode, hvor mulighederne for kosmos konverteres til aktuel eksistens varierer fra niveau til niveau, således at det finite er erfaringsbaseret evolution og i det absonitte erfaringsmæssige eventualisering. Eksistentiel uendelighed er faktisk ubegrænset i sin rummelighed, og denne rummelighed må nødvendigvis omfatte muligheden for evolutionære finite oplevelse. Muligheden for en sådan erfaringsbaseret vækst bliver en univers virkelighed gennem treodeforholdet som virker på og i den Højeste.

3. OPRINDELSE, AKTUEL OG POTENTIAL

Det absolutte kosmos er begrebsmæssigt grænseløst. At definere omfanget og arten af denne oprindelige virkelighed er at begrænse uendeligheden og at dæmpe det rene evigheds begreb. Idéen om den uendelige evige, den evige uendelige, er også ubegrænset i omfang og som absolut kendsgerning.  Der er ikke noget sprog i fortiden, nutiden eller fremtiden på Urantia som på tilstrækkeligt måde kan udtrykke uendelighedens virkelighed eller virkelighedens uendelighed. Mennesket, et finit væsen i et uendeligt kosmos, må nøjes med forvrængede refleksioner og svækkede forestillinger om den ubegrænset, grænseløse, aldrig begyndende, aldrig ophørende eksistens, hvis forståelse faktisk er udover dets evner.
Sindet kan aldrig håbe på at forstå et begreb som en absolut uden først at forsøge at opbryde enheden i en sådan virkelighed. Sindet forener alle forskelle, men hvis sådanne forskelle helt mangler, har sindet ingen grundlag, på hvilken det kan forsøge at formulere forståelses begreber.
Den primære statiske tilstand af uendeligheden kræver segmentering inden mennesket kan forsøge at forstå den. I uendeligheden er der en enhed som i disse kapitler er udtrykt som JEG ER - det første postulat af væsen sindet. Aldrig kan et væsen forstå, hvordan det er, at denne enhed bliver en dualitet, trefoldighed, og mangfoldighed, samtidig som den forbliver en ubegrænset enhed. Mennesket støder på et lignende problem, når det stopper op for at overveje den udelte Guddom af Treenigheden parallelt med Guds personalisering i flertalsform.
Det er kun menneskets afstand fra uendeligheden, der forårsager at dette koncept udtrykkes i et enkelt ord. Mens uendelighed på den ene side, er ENHED, er den på den anden side MANGFOLDIGHED uden ende eller grænse. Uendeligheden er, som den er opfattet af finite intelligenser, det maksimale paradoks af væsen filosofi og finite metafysik. Selv om menneskets åndelige natur af tilbedelse strækker sig op til Faderen, som er uendelig, så er menneskets intellektuelle forståelses kapacitet udtømt af den maksimale opfattelse af det Højeste Væsen. Ud over den Højeste, er begreber kun i stigende grad navne; mindre og mindre er de sande betegnelser af virkeligheden; mere og mere bliver de skabningernes projektioner mod det overfinite af den finite forståelse.
En grundopfattelse om det absolutte niveau indebærer et postulat af tre faser:
    1. Den Oprindelige. Det uindskrænket begreb om den Første Kilde og Center, er den kilde manifestation af JEG ER, hvorfra al virkelighed opstår.
    2. Den Virkelige. Foreningen af virkelighedens tre Absolutter, som er den Anden og den Tredje Kilde og Center, samt Paradisets Kilde og Center. Denne treode af den Evige Søn, den Uendelige Ånd, og Paradisøen udgør den virkelige åbenbaring af den Første Kilde og Center.
    3. Det Potentielle. Sammenhængen mellem de tre Absolutter af potentialitet, den Guddoms Absolutte, den Egenskabsløse Absolutte, og den Universelle Absolutte. Denne treode af eksistentiel potentialitet udgør den potentielle åbenbaring af den Første Kildes og Centers oprindelighed.
Det indbyrdes forhold mellem den Oprindelige, det Virkelige og det Potentielle fører til spændinger inden for uendeligheden, som muliggør hele universets vækst. Væksten er kendetegnende for den Syvfoldige, den Højeste, og den Ultimative.
I sammenslutningen mellem Guddomsabsoluttet, det Universelle og det Egenskabsløse Absolut er potentialiteten absolut mens virkeligheden er noget der opstår. I sammenhængen mellem den Andet og Tredje Kilde og Center samt Paradisets Kilde og Center er virkeligheden absolut mens potentialitet er ved at opstå. I den Første Kilde og Center, kan vi ikke sige, om hverken virkeligheden eller potentialiteten enten er eksisterende eller opstår - Faderen er.
Set ud fra et tidsperspektiv, er virkeligheden det, der var og er; det potentielle er det som er ved at blive og vil være; det Oprindelige er det, der er. Set ud fra evighedens synspunkt, er forskellene mellem det Oprindelige, det Virkelige og det Potentielle ikke så indlysende. Disse treenige kvaliteter er ikke så fremtrædende på Paradisets evigheds niveauer. Alt er allerede i evigheden - men alt er endnu ikke blevet åbenbaret i tid og rum.
Set ud fra et væsen synspunkt, er virkeligheden substans, potentialitet er kapacitet. Virkeligheden eksisterer i altings midte og ekspanderer derfra til den perifere uendelighed; potentialitet kommer indad fra periferien af uendeligheden og konvergerer i midten af alting. Oprindeligheden er det som først forårsager, og derefter balancerer de to bevægelser i virkelighedens forvandlings cyklus fra potentialer til virkeligheder og fra eksisterende virkeligheder til potentialisering.
De tre Absolutter af potentialitet virker på det rent evige niveau af kosmos, og de fungerer derfor aldrig som sådan på underabsolutte niveauer. På underliggende niveauer af virkeligheden opstår potentialitetens treoder med den Ultimative og efter den Højeste. Det kan hænde, at det potentielle ikke aktualiseres i tiden, når det kommer til en del af et underabsolut niveau, men aldrig når det gælder helheden. Guds vilje sejre altid i sidste ende, ikke altid når det gælder et enkelt individ, men uden undtagelse, når det kommer til helheden.
Det er i virkelighedens treoder at eksistensen i kosmos har deres center; det være sig ånd, sind, eller energi, alle har deres center i denne sammenslutning af Sønnen, Ånden, og Paradiset. Åndesønnens personlighed er urmønstret for alle personligheder i alle universerne. Paradisøens substans er det urmønster hvorfra Havona er et perfekt og superuniverserne er en perfektionerende åbenbaring. Samforeneren er på en og samme tid den kosmisk energis sinds aktivering, det begrebsmæssige udtryk for åndelige formål, og integrationen af de matematiske årsager og konsekvenser af de materielle niveauer med de viljebestemte mål og motiver af det åndelige niveau. For et endeligt univers fungerer Sønnen, Ånden og Paradiset i og over den Ultimative, så som at denne er betinget og begrænset i den Højeste.
Guddommens virkelighed er, hvad mennesket søger i Paradis opstigningen. Den menneskelige guddommeligheds potentialitet er, hvad mennesket udvikler sig til i løbet af denne søgen. Den Oprindelige er det, der gør det muligt for sameksistens og integration af det virkelige menneske, det potentielle menneske og det evige menneske.
Den endelige dynamik i kosmos har at gøre med den vedvarende overførsel af virkeligheden fra potentialitet til virkelighed. I teorien, kan denne transformation komme til en ende, men i virkeligheden er noget sådan umuligt, eftersom det Potentielle og det Virkelige, begge er indkredset i den Oprindelige (JEG ER), og denne identifikation gør det for evigt umuligt at sætte en grænse for universets udviklingsmæssige fremskridt. Uanset hvad, som end er identificeret med JEG ER kan aldrig stoppe sine fremskridt, fordi virkeligheden af potentialerne af JEG ER er absolut, og potentialitet fra virkeligheden af JEG ER er også absolut. Altid vil virkeligheden være åben for nye veje for realiseringen af hidtil umulige potentialer - enhver menneskelig beslutning forårsager ikke kun en ny virkelighed i den menneskelige erfaring, men åbner også op for ny kapacitet til menneskelig vækst. I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne menneske, der kender Gud, lever en morontia fremadsøgende.
Stilstand i vækst, kan aldrig forekomme i hele kosmos, siden forudsætning for vækst - de absolutte virkeligheder - er ubegrænset, og fordi mulighederne for vækst - de absolutte potentialer - er ubegrænsede. Fra et praktisk synspunkt har universets filosoffer konkluderet, at der ikke er sådan noget som en afslutning.
Fra et begrænset synspunkt, er der faktisk mange ender, mange afslutninger af aktiviteter, men fra en bredere vinkel, et højere niveau af universet, er der ingen ende, kun overgange fra en udviklingsfase til en anden. Den største tids opdeling i storuniverset omhandler flere univers tidsaldre, dvs. Havona tidsalderen, superuniversernes tidsalder, og de ydre universers tidsalder. Ikke engang disse grundlæggende inddelinger af sekvens relationer kan være mere end relative vartegn på evighedens uendelige hovedvej.
Den sidste indtrængen i det Højeste Væsens sandhed, skønhed og godhed skulle kunne åbne op for det fremadskridende væsen til de absonitte kvaliteter af ultimativ guddommelighed, der ligger ud over begrebsniveauerne af sandhed, skønhed og godhed.


4. KILDER TIL DEN HØJESTE VIRKELIGHED

Enhver overvejelse af oprindelsen af Gud den Højeste, skal begynde med Paradistreenigheden, for Treenigheden er oprindelige Guddom, mens den Højeste er afledt Guddom. Enhver overvejelse af den Højestes vækst skal tage de eksistentielle treoder i betragtning, fordi de dækker al absolut virkelighed og al uendelig potentialitet (i forbindelse med den Første Kilde og Center.) Den evolutionære Højeste er det kulminerende og personlige viljesbestemte fokus for forvandlingen - omformningen - af potentialer til virkelighed i og på det endelige niveau af eksistens. De to treoder - den virkelige og den potentielle - omfatter helheden af det indbyrdes forhold, der påvirker væksten af universerne.
Oprindelsen af den Højeste er i Paradistreenigheden - den evige, virkelige og udelte Guddom. Den Højeste er først og fremmest en åndelig person, og denne åndelige person stammer fra Treenigheden. Den Højeste er for det andet en guddom af vækst - evolutionær vækst - og denne vækst stammer fra de to treoder, den virkelige og den potentielle.
Hvis det er svært at forstå, hvordan de uendelige treoder kan fungere på det finite niveau, overvej da, at deres uendelighed skal i sig selv indeholde potentialiteten af det finite; uendelighed omfatter alle ting, lige fra den laveste og mest begrænset finite eksistens til de højeste og uindskrænkede absolutte virkeligheder.
Det er ikke så svært at forstå, at det uendelige indeholder det finite som det er at forstå, præcis hvordan det uendelige faktisk manifesterer sig for det finite. Tankeretterne, der bor i menneskets indre, er imidlertid et af de evige beviser, at selv den absolutte Gud (som absolut) kan, og rent faktisk tager direkte kontakt med selv den laveste og mindste af alle viljeskabninger i universet.
Treoderne, som tilsammen omfatter det virkelige og det potentielle, åbenbarer sig på det finite niveau i forbindelse med det Højeste Væsen. Teknikken med denne manifestation er både direkte og indirekte: direkte, for så vidt angår treode relationernes eftervirkning direkte i den Højeste og indirekte, i det omfang de er passeret gennem det absonitte eventuerede niveau.
Den højeste virkelighed, som er den totale finite virkelighed, er i en dynamisk proces med vækst mellem de egenskabsløse potentialer i det ydre rum og de egenskabsløse virkeligheder i alle tings centrum. Det finite område bliver således faktisk virkelighed gennem interaktionen mellem Paradisets absonitte agenturer og de Højeste Skaberpersonligheder af tid. Håndteringen med at bringe de egenskabsbestemte muligheder hos de tre store potentielle Absolutter til modning er den absonitte funktion af Mesteruniversets Arkitekter og deres transcendentale medarbejdere. Når disse muligheder har nået et vist niveau af modenhed fremtræder de Højeste Skaber Personligheder fra Paradiset for at påtage sig den årelange opgave med at bringe de udviklende universer i faktisk eksistens.
Væksten i Højesteheden stammer fra treoderne; den åndelige person af den Højeste stammer fra Treenigheden, men den Almægtiges magtprivilegium er baseret på Gud den Syvfoldiges guddommeligheds fremgang, mens sammenslutningen af den Almægtige Højestes magtprivilegier med Gud den Højestes åndelige person sker takket være Samforenerens tjeneste, der har skænket sindet af den Højeste som en samlende faktor i denne evolutionære Guddom.

5. DEN HØJESTES FORHOLD TIL PARADISTREENIGHEDEN

Det Højeste Væsen er, når det gælder dets personlige og åndelige naturs virkelighed, absolut afhængig af Paradistreenighedens eksistens og virkning. Mens den Højestes vækst er et spørgsmål om treode relationer, er Gud den Højestes åndelige personlighed afhængig af, og afledt fra, Paradistreenigheden, som altid forbliver det absolutte centrum og kilde af den perfekte og uendelige stabilitet omkring hvilken den Højestes evolutionære vækst gradvist udfolder sig.
Treenighedens funktion er beslægtet med funktionen af den Højeste, fordi Treenigheden er effektiv på alle (i alt) niveauer, inklusivt niveauet for Højestehedens funktion. Så som at Havonas tidsalder giver plads til superuniversernes tidsalder, så gør den mærkbare virkning af Treenigheden som direkte skaber plads for de kreative handlinger af børn af Paradisets Guddomme.

6. DEN HØJESTES FORHOLD TIL TREODERNE

Virkelighedens treoder fortsætter med at fungere direkte i tidsperioderne efter Havona. Paradisets tyngdekraft holder de grundlæggende enheder af materiel eksistens i sit greb, den Evige Søns åndetyngdekraft virker direkte på de grundlæggende værdier i åndelig eksistens, og Samforenerens sindstyngdekraft er forsvarligt fastgjort på alle væsentlige betydninger af den intellektuelle eksistens.
Efterhånden som hvert trin i skaberaktiviteten flyttes udad gennem ubeboet rum, fungerer og eksisterer det længere og længere væk fra den direkte påvirkning af de kreative kræfter og guddommelige personligheder i alle tings midte - den absolutte Paradisets ø, hvor de uendelige Guddomme bor. Disse på hinanden følgende niveauer af kosmisk eksistens bliver derfor i stigende grad afhængige af udviklingen inden for uendelighedens tre Absolutte potentialiteter.
Det Højeste Væsen favner muligheder for kosmisk tjeneste, der tilsyneladende ikke er manifesteret i den Evige Søn, den Uendelige Ånd, eller i Paradisøens ikkepersonlige realiteter. Dette udsagn er gjort med hensyntagen til disse tre grundlæggende virkeligheders absoluthed, men den Højestes vækst bygger ikke kun på disse Guddommes og Paradisets virkeligheder, men hænger også sammen med udviklingen inden for Guddomsabsolutet, det Universelle, og det Egenskabsløse Absolut.
Den Højeste vokser ikke kun som følge af at Skabere og de skabte i de udviklende universer når guddommelighed, men denne finite Guddom oplever også vækst som følge af at den skabte og skaberne behersker de finite muligheder i storuniverset. Bevægelsen af den Højeste er dobbelt: indad mod Paradiset og Guddommen og udad mod grænseløsheden af potentialet af de Absolutte.
I den nuværende tidsalder i universet åbenbares denne dobbelte bevægelse i de nedadstigende og i de opadstigende personligheder i storuniverset. De Højeste Skaber Personligheder og alle deres guddommelige medarbejdere afspejler den Højestes udadgående divergerende bevægelse, mens de opstigende pilgrimme fra de syv superuniverser angiver Højestehedens indadgående konvergerende tendens.
Den finite Guddom søger altid efter en dobbelt sammenhæng: indad mod Paradiset og dets Guddomme og udad mod uendeligheden og det absolutte. Det mægtige udbrud af Paradisets skabende guddommelighed, som personaliseres i Skabersønnerne og manifesterer sin styrke i styrkekontrollere indebærer den kraftige udgydelse af Højesteheden til potentialitetens områder, mens den endeløse procession af opstigende skabninger fra storuniverset vidner om den magtfulde indadgående strøm af Højesteheden mod enhed med Paradisguddommen.
Mennesket har lært at bevægelse af det usynlige undertiden kan skelnes ved at observere dens virkninger på det synlige; og vi i universet for længst lært at detektere bevægelser og tendenser i Højesteheden ved at observere disse eftervirkninger i storuniversets personligheder og mønstre.
Selvom vi ikke er sikre på, tror vi, at den Højeste, som et endeligt afspejling af Paradisguddommen, er engageret i en evig udvidelse mod det ydre rum, men da han er en begrænsning af det ydre rums tre Absolutte potentialer stræber dette Højeste Væsen konstant for en sammenhæng med Paradis. Disse dobbelte bevægelser synes at forklare de fleste af de grundlæggende aktiviteter i universerne, som for nuværende er organiseret.

7. DEN HØJESTES VÆSEN

I den Højestes Guddom har Faderen-JEG ER opnået relativ komplet frigørelse fra de begrænsninger som naturligt knytter sig til statusens uendelighed, til et liv i evighed og absoluthed af væsen. Men Gud den Højeste er blevet befriet fra alle eksistentielle begrænsninger ved kun at være blevet underlagt erfaringsmæssige kvalifikationer i sin universelle funktion. Opnåelse af evnen til at opleve medfører, at den finite Gud bliver omfattet af nødvendigheden dertil; i opnåelse af frigørelse fra evigheden, møder den Almægtige tidens barrierer; og den Højeste kan kunne kende vækst og udvikling som følge af hans delvise eksistens, og hans ufuldkomne natur, dvs. at hans væsen ikke er absolut.
Alt dette må være i overensstemmelse med Faderens plan, som har forud planlagt de finite fremskridt på indsatsen, de skabtes præstationer på udholdenhed, og personligheds udvikling på tro. Ved således at have bestemt den Højestes erfarings evolution, har Faderen gjort det muligt for finite væsener at eksistere i universerne, og gennem erfaringsbaseret fremadskridelse en gang at opnå Højestehedens guddommelighed.
Al virkelighed inklusiv den Højeste og selv den Ultimative, er relativ, undtagen de syv absolutters ubegrænsede værdier. Højesteheden som faktum er baseret på Paradisets styrke, Sønnens personlighed, og Samforenerens handling, men den Højestes vækst er knyttet til Guddomsabsolutet, det Egenskabsløse Absolut og det Universelle Absolut. Denne syntese og samlende Guddom - Gud den Højeste - er personificeringen af den finite skygge som kastes udover storuniverset med den infinite enhed i den uransagelige karakter af Paradisets Fader, den Første Kilde og Center.
I det omfang, at treoderne er direkte aktive på det finite niveau, påvirker de den Højeste, som er guddomsfokuseringen og den kosmisk sum af de finite begrænsninger i karakteren af den Absolutte Virkelige og den Absolutte Potentielle.
Paradistreenigheden anses for at være den absolutte uundgåelighed; de Syv Mesterånder er tilsyneladende Treenighedens uundgåelige enheder; styrke-sind-ånd-personligheds aktualiseringen af Den Højeste må være den evolutionære uundgåelighed.
Gud den Højeste synes ikke at have været uundgåelig i den ubegrænsede uendelighed, men han synes at være på alle relativitets niveauer. Han er den uundværlige fokusereren, opsummeren og inkludereren af evolutionær erfaring, og forener i sit guddomsvæsen effektivt resultaterne af denne måde at opfatte virkeligheden. Alt dette, synes han at gøre med det formål at bidrage til tilsynekomsten af den uundgåelige eventualisering, manifestationen af det over-erfaringsmæssige og det overfinite af Gud den Ultimative.
Det Højeste Væsen kan ikke fuldt ud blive værdsat uden at tage hensyn til kilde, funktion og skæbne: forholdet til den oprindelsesgivende Treenighed, til universet, hvor aktiviteten finder sted, og til den Ultimative Treenighed, som er den nærmeste skæbne.
Gennem processen med opsummering af den evolutionære erfaring forbinder den Højeste det finite med det absonitte, ligesom sindet af Samforeneren integrerer den personlige Søns guddommelige spiritualitet med Paradisemønstrets uforanderlige energier, og som tilstedeværelsen af den Universelle Absolutte forener Guddoms aktivering med den Egenskabsløse reaktivering. Denne enhed må være en åbenbaring af uopdaget virkning af den oprindelige enhed af den første Fader-Årsag og Kilde-Mønster af alle ting og alle væsener.

[Udarbejdet af en Mægtig Budbringer som midlertidigt opholder sig på Urantia.]

Publiceret 21 juli 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------