* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 109. Retternes forhold til de skabte væsener i universet

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

109. Retternes forhold til de skabte væsener i universet

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 109. RETTERNES FORHOLD TIL DE SKABTE VÆSENER I UNIVERSET

TANKERETTERNE er børn af universets karriere, og de jomfruelige Rettere må bestemt få erfaring, mens dødelige væsener vokser og udvikler sig. Ligesom menneskebarnets personlighed udvides i dets kampe i den evolutionære eksistens, så vokser Retteren også stort under indøvelse til den næste fase af det opstigende liv. Da barnet får en fleksibel alsidighed til dets aktiviteter som voksen gennem den tidlige barndoms lege og sociale liv, således opnå barnets iboende Retter færdighed for den næste fase af kosmisk liv på grund af den indledende planlægning og indøvelse af aktiviteter i forbindelse med den dødeliges morontielle karriere. Menneskelivet udgør en uddannelsesperiode, der effektivt udnyttes af Retteren som forberedelse til de øgede forpligtelser og bedre muligheder for et fremtidigt liv. Retterens indsats, mens de bor i dig, har ikke så meget at gøre med spørgsmål vedrørende det tidsmæssige liv og planetariske eksistens. Det er som om Tankeretterne i dag er ved at øve universkarrierens realiteter i menneskenes udviklende sind.

1. RETTERNES UDVIKLING

Der må være en omfattende og detaljeret plan for uddannelse og udvikling af jomfruelige Rettere, inden de sendes ud fra Divinington, men vi ved virkelig ikke ret meget om det. Uden tvivl findes der også et omfattende system til omskoling af Rettere med iboende erfaring, før de begiver sig ud på nye missioner i forening med dødelige, men igen, vi ved det faktisk ikke.
Personaliserede Rettere har fortalt mig, at hver gang en dødelige, som har været beboet af en Ledsager, ikke overlever, gennemgår Retteren, når de vender tilbage til Divinington, et udvidet kursus. Denne yderligere træning er muliggjort af den oplevelse Retteren har fået af at have beboet et menneske, og er altid givet inden Retteren returneres til de evolutionære verdner i tid.
Der findes ingen kosmisk erstatning for virkelige livsoplevelser. En nydannet Tankeretters guddommeligheds perfektion udstyrer ikke på nogen måde denne Mysterieledsager med erfaringsbaserede evner. Erfaring er uadskillelig fra en levende eksistens; Det er den ene ting, som ingen mængde af guddommelig begavelse kan fritage dig fra nødvendigheden af at erhverve gennem det virkelige liv. Derfor, må Tankeretterne i lighed med alle væsener, som lever og fungerer inden for den Højestes nuværende sfære erhverve sig erfaring; de må udvikle sig fra de nedre, uerfarne, til de højere, mere erfarne, grupper.
Retterne gennemgår en konkret udviklingsmæssig karriere i de dødeliges sind; de opnår et virkeliggørende opnåelsesniveau, der er deres for evigt. De erhverver gradvist Retter dygtighed og evne som følge af enhver og alle kontakter med de materielle racer, uanset overlevelse eller ikke-overlevelse af deres respektive dødelige emner. De er også lige partnere i det menneskelige sind i at fremme udviklingen af en udødelig sjæl med overlevelses kapacitet.
Første stadiet af Retter udvikling opnås i fusion med et dødeligt væsens overlevende sjæl. Når du således i jeres natur udvikles indad og opad fra mennesket til Gud, udvikles Retteren i sin natur udad og nedad fra Gud til mennesket; og så vil det endelige produkt af denne forening af guddommelighed og menneskelighed for evigt være en menneskesøn og en Guds søn.

2. SELVVIRKENDE RETTERE

Du er blevet informeret om klassificeringen af Rettere i forhold til - jomfruelige, avancerede, og højeste i deres erfaringer. Du bør også kende en vis funktionel klassifikation - selvvirkende Rettere. En selvvirkende Retter er en, som:
    1. Har haft visse nødvendige erfaringer i en vilje væsens udviklende liv, enten som en midlertidig beboer på en type af verden, hvor Rettere kun udlånes til dødelige emner eller på en egentlig fusion planet, hvor den menneskelige partner ikke overlevede. En sådan Ledsager er enten avanceret eller en højeste Retter.
    2. Har erhvervet den åndelig styrke i balance hos et menneske, der har nået den tredje psykiske cirkel og som har fået tildelt en personlig serafiske vogter for sig selv.
    3. Har et emne, der har truffet den øverste beslutning, en, der højtidelig og oprigtig har indgået engagement med Retteren. Retteren ser frem til tidspunktet for den faktiske fusion og regner foreningen som en begivenhed af virkeligheden.
    4. Har et emne, der har været registreret i et af skæbnens reservekorps på en evolutionær verden hvorfra de dødeliges opstigning er mulig.
    5. På et tidspunkt i løbet af den menneskelige søvn, midlertidigt er blevet løsrevet fra det dødelige sind hvor den er indespærret for at udføre en bedrift i form af samarbejde, kontakt, omregistrering, eller andre udover menneskelige tjenester forbundet med den åndelige administration af den tildelte verden.
    6. Har tjent i en tid med krise i et menneskes livsoplevelser, som var det materielle supplement til en åndelig personlighed, som var betroet udførelsen af nogle kosmiske opgaver af afgørende betydning for den åndelige økonomi af planeten.
Selvvirkende Rettere synes at besidde en markant grad af vilje i alle spørgsmål, der ikke involverer de menneskelige personligheder hvor de direkte er bosiddende, som fremgår af deres talrige bedrifter både inden for og uden for de dødelige emner som de er tilknyttet. Sådanne Rettere deltager i en lang række aktiviteter i verden, men oftere fungerer de som uopdagede beboere i de jordiske tabernakler efter eget valg.
Utvivlsomt kan disse højere og mere erfarne typer af Rettere kommunikere med tilsvarende i andre verdener. Selvom selvvirkende Rettere således kan kommunikere med hinanden, gør de det kun indenfor niveauerne for deres gensidige arbejde og med henblik på bevaringsværdig information som er væsentlig for Retternes tjeneste i verdnerne af deres ophold, selvom det er kendt, at de i nogle tilfælde i krisetider har fungeret i forbindelse med interplanetariske anliggender.
Højeste og selvvirkende Rettere kan forlade den menneskelige krop efter behag. Disse beboere er ikke en organisk eller biologisk del af det jordiske liv; de er guddommelige udvidelser dertil. I de oprindelige livsplaner, var de indregnet, men de er ikke nødvendige for materiel eksistens. Det bør dog noteres, at de meget sjældent, selv midlertidigt, forlade deres dødelige tabernakler, efter at de engang har tage deres bolig der.
De superaktive Rettere er dem, der har opnået erobring af deres betroet opgaver, og kun venter på opløsningen af bæreren af det materielle liv eller overførslen af den udødelige sjæl.

3. RETTERNES FORHOLD TIL FORSKELLIGE TYPER AF DØDELIGE

Karakteren af Mysterieledsagernes detaljerede arbejde varierer i overensstemmelse med arten af deres opgaver, alt efter om de er forbindelse eller fusion Rettere. Nogle Rettere er blot udlånt for deres emnes tidsmæssige levetid; andre er overdraget som personlighedskandidater med tilladelse til evig fusion, hvis deres emne overlever. Der er også en lille variation i deres arbejde mellem de forskellige planetariske typer samt i forskellige systemer og universer. I det hele taget, er deres arbejde bemærkelsesværdigt ensartet, mere så end pligterne blandt nogen andre af de oprettede klasser af himmelske væsener.
På visse primitive verdener (den gruppe, der hører til serie ét) bor Retteren i det skabte væsens sind for at få den erfaringsbaseret uddannelse, først og fremmest for at danne sig selv og udvikle sig gradvist. Jomfruelige Rettere sendes normalt til sådanne verdener i de tidligere tider, hvor primitive mennesker ankommer til beslutningernes dal, men hvor forholdsvis få vælger at bestige de moralske højder bagved selvbeherskelses og karaktererhvervelses bakker for at nå højere niveauer af den nye åndelighed. (Mange der ikke opnår fusion med Retteren overlever imidlertid som opstigende. i fusion med Ånden.) Retterne får værdifuld træning og erhverver vidunderlig oplevelse i forbigående sammenslutning med primitive sind, og de er efterfølgende i stand til at udnytte denne erfaring til gavn for overlegne væsener på andre verdener. Intet af overlevelse værdi går nogensinde tabt i hele det brede univers.
På en anden type verden (den gruppe, der hører til serie to) er Retterne blot lånt til dødelige væsener. Her kan Ledsagerne aldrig opnå fusionpersonlighed gennem en sådan iboende, men de kan give deres menneskelige emner en storslået hjælp under de dødeliges levetid, langt mere end de er i stand til at give til de dødelige på Urantia. Retterne er her udlånt til de dødelige skabninger for en enkelt levetid som mønstre for deres højere åndelige opnåelse, som midlertidige hjælpere i den spændende opgave med at perfektionere en overlevelseskarakter. Retterne vender ikke tilbage efter den naturlige død; disse overlevende dødelige opnår evigt liv gennem fusion med Ånden.
På sådanne verdener som Urantia (den gruppe, der hører til serie tre) sker der en reel forlovelse med de guddommelige gaver, et engagement for liv og død. Hvis du overlever, følger en evig forening, en evig fusion, mennesket og Retteren bliver ét væsen.
I de trehjernet dødelige af denne serie af verdener, er Rettere i stand til at få langt mere reelle kontakt med deres emner i det tidsmæssige liv end i de en-og tohjernet typer. I karrieren efter døden, fortsætter den trehjernet type, præcis lige som den ethjernet type og de tohjernet mennesker - menneskeracerne på Urantia.

Jomfruelige Rettere er sjældent tildelt de tohjernets verdener, efterfulgt en Paradisets overdragelse Søns ophold, til personer der har ubestridt kapacitet for overlevelse. Det er vores overbevisning, at stort set alle Rettere, der bor i intelligente mænd og kvinder med overlevelseskapacitet på sådanne verdner tilhører avancerede eller den højeste type.
I mange af de tidlige evolutionære racer på Urantia, eksisterede der tre grupper af væsener. Der var dem, der var så dyrisk, at de aldeles manglede kapacitet til Rettere. Der var dem, der fremviste utvetydig kapacitet til Rettere og straks modtog dem, når de nåede en alder af moralsk ansvar. Der var en tredje gruppe, der besatte en grænse position; de havde kapacitet til at modtage Rettere, men Ledsagerne kunne kun tage bolig i sindet efter personlig anmodning fra den enkelte.
Blandt disse væsener, som praktisk taget var diskvalificeret for overlevelse, fordi de er blevet frataget deres arv som en konsekvens af uegnede og laverestående forfædre, har mange jomfruelige Retter fået en værdifuld forberedende erfaring med at kontakte evolutionære sind og dermed blevet bedre kvalificeret til en efterfølgende opgave i en højere type sind på en anden verden.

4. RETTERNES OG MENNESKETS PERSONLIGHED

De højere former for intelligent kommunikation mellem mennesker er meget opmuntret af den iboende Retter. Dyr har følelser for deres egen slags, men de kan ikke kommunikere koncepter til hinanden; de kan udtrykke følelser, men ikke idéer og idealer. Mennesker med rødder i dyreriget oplever heller ikke en høj form for intellektuel udveksling eller åndelig fællesskab med deres medmennesker, indtil Tankeretterne er blevet udgivet, selv om sådanne evolutionære væsener er på vej til at modtage Rettere når de udvikler evnen til at tale.
Dyr kommunikerer omend i en primitiv form med hinanden, men der er ringe eller ingen personlighed i en sådan primitiv kontakt. Retterne er ikke personligheder; de er førpersonlige væsener. Men de nedstammer fra personlighedens kilde, og deres tilstedeværelse forøger de kvalitative manifestationer af menneskets personlighed; i særdeleshed er det sandt, for Rettere der har haft tidligere erfaringer.
Rettertypen har meget at gøre med den menneskelige personligheds udtrykspotentiale. Ned gennem tiderne, har mange af de store intellektuelle og åndelige ledere på Urantia udøvet deres indflydelse primært på grund af overlegenhed og tidligere erfaring som Retterne i deres indre har haft.
De iboende Rettere har i ikke så ringe en grad samarbejde med andre åndelige påvirkninger i at omdanne og menneskeliggøre efterkommerne af de primitive mennesker fra tidligere tidsaldre. Hvis Rettere som bor i sindet hos indbyggerne på Urantia blev trukket tilbage, ville verden langsomt vende tilbage til mange af de skikke og praksis som karakteriserede menneskerne i primitive tider; de guddommelige Ledsagere er et af de virkelige potentialer i den fremrykkende civilisation.
Jeg har observeret en Tankeretter iboende et sind på Urantia, der tidligere har, i henhold til registret på Uversa, beboet femten sind i Orvonton. Vi ved ikke, om denne Ledsager har haft lignende erfaringer i andre superuniverser, men jeg formoder det. Dette er en fantastisk Retter og en af de mest nyttige og potente kræfter på Urantia i denne nuværende tidsalder. Hvad andre har mistet, idet de nægtede at overleve, får dette menneske (og hele din verden) nu. Fra enhver, der ikke har overlevelseskvalitet, skal endog tages den erfarne Retter, som han nu har, mens at den, der har overlevelsesmuligheder, vil der endog blive givet selv den erfarne Retter af en doven desertør.
I en vis forstand kan Retterne skabe en vis grad af planetarisk gensidig inspiration på områder som sandhed, skønhed og godhed. De er sjældent givet to iboende oplevelser på den samme planet; ingen af de Retter som nu tjener på Urantia, har været på denne verden tidligere. Jeg ved, hvad jeg taler om, da vi har deres numre og optegnelser i arkiverne i Uversa.

5. MATERIELLE  HINDRINGER FOR RETTERENS IBOELSE

De højeste og selvvirkende Rettere er ofte i stand til at bidrage med faktorer af åndelig betydning til det menneskelige sind, når det flyder frit i den kreative fantasis befriede, men kontrollerede kanaler. På sådanne tidspunkter, og nogle gange under søvn, er Retteren i stand til at stoppe de mentale strømme, at opdæmme strømmen, og derefter omdirigere strømmen af ideer; og alt dette er gjort for at gennemføre dybe åndelige transformationer i overbevidsthedens højere fordybninger. Således tilpasses sindets kræfter og energier mere fuldstændigt til stemningen i kontakttonerne fra det åndelige niveau af nutiden og fremtiden.
Det er nogle gange muligt at få sindet oplyst, for at høre den guddommelige stemme, der hele tiden taler i dig, så du kan blive delvist bevidst om den visdom, sandhed, godhed og skønhed af den potentielle personlighed som konstant er iboende i jer.
Dine ustabile og hastigt skiftende mentale holdninger resulterer ofte i at Retterens planer modarbejdes og deres arbejdet afbrydes. Deres arbejde er ikke kun forstyrret af de dødelige racers medfødte natur, men dette arbejde er også i høj grad forsinket af jeres egne forudfattede meninger, faste idéer og langvarige fordomme. På grund af disse hindringer, fremstår der ofte kun deres halvfærdige kreationer i bevidstheden, og forvirring af konceptet er derfor uundgåelig. Derfor er det sikreste, når I overvejer mentale situationer, kun at anerkende enhver tanke og erfaring for lige, hvad det egentlig og fundamentalt er, og se helt bort fra hvad det kunne have været.
Det store problem i livet er at tilpasse de nedarvede tendenser til at leve op til kravet fra de åndelige impulser igangsat af Mysterieledsagerens guddommelige tilstedeværelse. Selvom intet menneske i løbet af sin karriere i universet eller superuniverset kan tjene to herrer, må hver menneske under det liv som de nu lever på Urantia af nødvendighed tjene to herrer. Mennesket skal blive dygtige i kunsten til konstant at indgå menneskelige tidsmæssige kompromis, mens det giver åndelig troskab til, kun en herre; og det er grunden til at så mange vakler og fejler, blive trætte og bukker under for stress af den evolutionære kamp.
Selv om den medfødte arv af cerebral begavelse og af elektrokemisk overkontrol begge har en indvirkning som afgrænser området for Retterens effektive aktivitet, forhindrer ingen arvelige begrænsninger (i normale hjerner) nogensinde en åndelig præstation. Arvefaktorerne kan forstyrre hastigheden af personlige erobring, men de kan ikke forhindre opstigningseventyrets fuldbyrdelse. Hvis du vil samarbejde med din Retter, vil den guddommelige gave, før eller senere, udvikle den udødelige morontielle sjæl og, efter fusionen med Retteren, vil denne præsentere den nye skabning til den suveræne Mestersøn af lokaluniverset og i sidste ende til Retternes Fader i Paradiset.


6. DE SANDE VÆRDIERS VEDHOLDENHED

Retterne svigter aldrig; intet som er værd at overleve er nogensinde mistet; hver meningsfuld værdi i enhver vilje skabning er sikker på at overleve, uanset om den personlighed, der opdager eller vurderer betydningen overlever eller ej. Så er det, at en dødelig skabning kan afvise overlevelse; men livserfaringen er ikke spildt; den evige Retter bærer de funktioner, der er af værdi fra sådan et tilsyneladende liv af svigt over til en anden verden, og skænker disse overlevende betydninger og værdier på nogle højere typer for dødelige sind, et af overlevelses kapacitet. Ingen erfaring af værdi er nogensinde sket forgæves; ingen sande betydninger eller reel værdi er nogensinde spildt.
Med hensyn til forholdet til fusion kandidater, hvis en Mysterieledsager er forladt af sin dødelige kompagnon, hvis den menneskelige partner afviser at forfølge den opstigende karriere, så fører Retteren væk, når den frigives ved naturlig død (eller forinden), alt af overlevelses værdi, som har udviklet sig i sindet af det ikke-overlevende væsen. Hvis en Retter gentagne gange, mislykkes at opnå fusion personlighed på grund af flere efter hinanden ikke-overlevende mennesker, og hvis denne Ledsager efterfølgende personaliseres, vil alle de indhøstede erfaringer af at have beboet og mestret alle disse dødelige sind blive de faktiske besiddelser af en sådant nyligt Personaliseret Retter, en begavelse, der kan nydes og udnyttes i alle fremtidige tidsaldre. En Personaliseret Retter af denne klasse er en sammensat samling af alle overlevelsestræk af alle hans tidligere væsen værter.
Når Rettere med lang universerfaring frivilligt tilbyder at bebo guddommelige Sønner på overdragelse missioner, ved de udmærket, at de aldrig kan få personlighed gennem denne tjeneste. Ofte, giver åndernes Fader dog personlighed til disse frivillige og etablere dem som ledere for deres ligesindede. Det er disse personligheder som hædres med en position af autoritet på Divinington. Deres unikke natur omslutter en mosaik af menneskelige egenskaber fra deres mange erfaringer med beboelse i de dødelig, samt den åndelige udskrift af den menneskelige guddommelighed hos Paradisets overdragelse Søn fra den sidste iboende oplevelse.
Retternes aktiviteter i jeres lokalunivers er instrueret af Mikael af Nebadons personaliserede Retter, den selvsamme Ledsager som førte ham skridt for skridt, da han levede sit menneskelige liv i kødet af Joshua ben Joseph. Denne ekstraordinære Retter var trofast mod sin mission, og klogskab styrede denne tapre Ledsager menneskenaturen, og vejledte konstant Paradissønnens dødelige sind til at vælge deres vej i overensstemmelse med Faderens perfekte vilje. Denne Retter havde tidligere tjent med Makiventa Melkizedek i Abrahams dage og havde været engageret i enorme bedrifter både tidligere til denne beboelse og mellem disse overdragelses erfaringer.
Denne Retter sejrede faktisk i Jesus menneskelige sind - det sind, som i alle livets tilbagevendende situationer fastholdt en indviet dedikation til Faderens vilje, og siger: "Ikke min vilje, men din, skal gøres." En sådan afgørende indvielse udgør det sande pas bort fra menneskenaturens begrænsninger til den guddommelige opnåelsens endelighed.
Denne samme Retter afspejlet nu i den uudgrundelige karakter af hans mægtige personlighed, den menneskelighed, som kendetegnede Joshua ben Joseph før hans dåb, den evige og levende udskrift af de evige og levende værdier, som den største af alle Urantianerne skabte ud af de ydmyge forhold i et almindelig liv, som han levede til den fuldstændige udtømning af de åndelige værdier som er opnåelige i en dødelig oplevelse.
Alt, hvad der er af blivende værdi, som er betroet til en Retter er sikret evig overlevelse. I visse tilfælde sparer Ledsageren disse ejendele til overdragelse i fremtiden på en dødeliges sind; i andre tilfælde, og efter personalisering, er disse overlevende og bevarede virkeligheder båndlagt til fremtidig udnyttelse i tjeneste hos Mesteruniversets arkitekter.

7. DE PERSONALISEREDE RETTERS SKÆBNE

Vi kan ikke oplyse, hvorvidt Fader fragmenter, der ikke er Rettere kan personaliseres eller ej, men I er blevet informeret om, at personligheden er den uindskrænket, frivillig overdragelse af den Universelle Fader. Så vidt vi ved, opnår Fader fragmentet af Retter type kun personlighed ved erhvervelse af personlige egenskaber gennem tjenesteydelse til et personligt væsen. Disse Personaliserede Rettere er hjemmehørende på Divinington, hvor de instruerer og dirigerer deres førpersonlige medarbejdere.
De Personaliserede Tankerettere er uden begrænsninger, uden tildeling og er suveræne stabilisatorer og kompensatorer i det vidtstrakte universernes univers. De kombinerer Skaberens og de skabtes oplevelse - eksistentielt og erfaringsmæssig. De er forenede tids- og evighedsvæsener. De sammenbinder det førpersonlige og det personlige i universets administration.
Personaliserede Rettere er de alvidende og kraftfulde ledere af arkitekterne bag mesteruniverset. De er de personlige repræsentanter for den Universelle Faders fulde tjeneste - det personlige, det førpersonlige og det overpersonlige. De er de personlige tjenere, der tager sig af det ekstraordinære, det usædvanlige, og det uventede i alle verdenerne, der hører til de transcendentale absonitte sfærer af Gud den Ultimatives område, selv til niveauerne af Gud den Absolutte.
De er de eneste væsener i universerne, som i deres essens omslutter alle kendte personligheds relationer; de er alpersonlige - de er før personlighed, de er personlighed, og de er efter personlighed. De repræsenterer den Universelle Faders personlighed som den var i den evige fortid, som den er i den evige nutid og som den vil være i den evige fremtid.
Faderen gav en eksistentiel personlighed af uendelig og absolut klasse til den Evige Søn, men han valgte at reservere til sin egen tjeneste den erfaringsmæssige personlighed af typen Personaliseret Retter til overdragelse til en eksistentiel førpersonlig Retter; og således er de begge bestemt til at blive fremtidens evige overpersonlighed for transcendental tjeneste af de absonitte verdener på det Ultimative, det Højeste Ultimative, og endda på Ultimative-Absolutte niveauer.
Sjældent træffes de personaliserede Rettere som helhed i universerne. Lejlighedsvis, holder de råd med Dagenes Ældste, og nogle gange kommer de Syvfoldige Skabersønners Personaliserede Rettere til konstellationernes hovedkvartersverdener for at konferere med Vorondadek herskerne.
Når den planetariske Vorondadek iagttager på Urantia - den Højeste vogter, der for nylig overtog styringen af en nødsituation i jeres verden - udtrykte sin beføjelser i overværelse af den bosiddende general guvernør, begyndte han sin nødsituations administration af Urantia med et fuldtallig personale efter eget valg. Han tildelte straks alle sine medarbejdere og assistenter deres planetariske opgaver. Han havde dog ikke valgt de tre Personaliserede Rettere, der dukkede op i hans nærvær i det øjeblik, han overtog styringen. Han vidste ikke engang, at de på denne måde ville åbenbare sig selv, for de havde ikke manifesteret deres guddommelige tilstedeværelse på tidspunktet for den tidligere styring. Den Højeste regent anviste ingen tjeneste eller udpegede opgaver til disse frivillige Personaliserede Rettere. Ikke desto mindre var disse tre alpersonlige væsener blandt de mest aktive af de mange klasser af himmelske væsener som derefter tjente på Urantia.
Personlig Rettere udfører en bred vifte af tjenester for talrige klasser af universets personligheder, men vi har ikke tilladelse til at diskutere disse tjenester med evolutionære væsener i hvilken Retterne bor. Disse ekstraordinære menneskelige guddomme er blandt de mest bemærkelsesværdige personligheder i hele storuniverset, og ingen vover at forudsige, hvad deres fremtidige opgaver kan være.


Præsenteret af en Enlig Budbringer i Orvonton.]

Publiceret 9 juli 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------