* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 4. JESU LIV OG LÆRE > 147. Et kort besøg i Jerusalem

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

147. Et kort besøg i Jerusalem

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 147. ET KORT BESØG I JERUSALEM

JESUS og apostlene ankom til Kapernaum onsdag den 17. marts og tilbragte to uger i deres hovedkvarter i Betsaida før de gik mod Jerusalem. I løbet af disse to uger underviste apostlene folk ved søbredden, mens Jesus brugte meget tid alene i bjergene vedrørende hans Faders anliggender. Under denne periode foretog Jesus, ledsaget af James og Johannes Zebedæus, to hemmelige ture til Tiberias, hvor de mødte de troende, og underviste dem om rigets evangelium.
Mange i Herodes husstand troede på Jesus og deltog i disse møder. Indflydelsen fra disse troende i Herodes officielle familie havde været med til at mindske herskerens fjendskab mod Jesus. Disse troende i Tiberias havde grundigt forklaret til Herodes, at det "rige", som Jesus forkyndte var åndeligt i karakter, og ikke et politisk initiativ. Herodes var tilbøjelig til at tro disse medlemmer af hans egen husholdning og havde derfor ikke unødigt bekymret sig over historierne om Jesu forkyndelse og helbredelse spredt over hele landet. Han havde ingen indvendinger mod Jesu arbejde som helbreder og religiøs forkynder. På trods af den positive holdning af mange af Herodes rådgivere, og endda hos Herodes selv, var der en gruppe af hans underordnede, som var så påvirket af de religiøse ledere i Jerusalem, at de forblev bitter og truende fjender til Jesus og apostlene og gjorde senere meget for at hæmme deres offentlige aktiviteter. De religiøse ledere i Jerusalem, ikke Herodes, udgjorde den største fare for Jesus. Netop på grund af denne årsag brugte Jesus og apostlene så meget tid i Galilæa, og udførte de fleste af deres offentlige forkyndelse der, snarere end i Jerusalem og Judæa.

1. OFFICERENS TJENERE

Dagen før de gjorde sig klar til at gå til Jerusalem for at fejre påsken, kom Mangus, en officer eller kaptajn for den romerske vagtstyrke stationeret i Kapernaum, til synagogens forstandere, og sagde: "Min trofaste ordonnans er syg og ved at dø. Kan du derfor gå til Jesus på mine vegne og bønfalde ham om at helbrede min tjener?" Den romerske kaptajn gjorde dette, da han troede, de jødiske ledere ville have mere indflydelse hos Jesus. Derfor gik de ældste for at se Jesus og deres talsmand sagde: ”Mester, vi anmoder dig indtrængende om at du går over til Kapernaum for at redde den romerske officers øverste tjener. Denne officer er værdig til din opmærksomhed, fordi han elsker vores folk og har endda bygget til os den synagoge, hvor du så mange gange har talt."
Da Jesus hørte, hvad de havde at sige, sagde han: "Jeg vil komme med dig.” Og så gik han med dem til officerens hus og endnu før de var kommet ind på hans gård, sendte den romerske soldat, sine venner ud for at byde Jesus velkommen og med instruktioner om at sige: "Herre, besvær dig ikke med at gå ind i mit hus, for jeg er ikke værdig, at du skal træde ind under mit tag. Heller ikke tænkte jeg mig værdig til at komme til dig; derfor sendte jeg de ældste fra dit eget folk. Men jeg ved, du kan sige ordet, der hvor du står, så min tjener blive helbredt. For jeg er selv en, der er under kommando, og jeg har soldater under mig, og siger jeg til den ene, 'Gå', så går han, og til en anden: Kom, "og kommer han, og siger jeg til min tjenere 'gøre dette, eller dette, så gør de det."
Da Jesus hørte disse ord, vendte han sig om og sagde til sine apostle og de, der fulgte med: "Jeg forundres over troen hos denne ikke jøde. Sandelig, ikke hos nogen i Israel har jeg fundet så stor en tro." Jesus vendte sig bort fra huset og sagde: "Lad os gå herfra." Officerens venner gik ind i huset og fortalte Mangus hvad Jesus havde sagt, og fra den time begyndte tjeneren at komme sig og genvandt til sidst sit normale helbred og duelighed.
Men vi har aldrig vidst hvad der virkelig skete ved denne lejlighed. Optegnelserne indeholder intet andet, og hvorvidt usynlige væsener behandlede eller ikke behandlede helbredelsen af officerens tjener var ikke åbenbaret for dem, der ledsagede Jesus. Vi kender kun den kendsgerning, at tjeneren blev fuldstændig rask.


2. REJSEN TIL JERUSALEM

Tidligt tirsdag morgen den 30. marts begyndte Jesus og det apostoliske selskab deres rejse til Jerusalem, langs Jordanfloden, for at fejre påske. De ankom fredag eftermiddag den 2. april, og etablerede som sædvanlig deres hovedkvarter i Betania. Under sin rejse gennem Jeriko, standsede de for at hvile, mens Judas deponeret nogle af deres fælles midler i en bank, der ejes af en ven af hans familie. Dette var første gang, Judas havde et overskud af penge, og dette indestående blev efterladt uforstyrret, indtil de passeret Jeriko igen på den sidste og oplevelsesrige rejse til Jerusalem lige før retssagen mod Jesus og hans død.
Selskabet havde en begivenhedsløs tur til Jerusalem, men de havde knap nok installeret sig i Betania, førend de som søgte helbredelse af deres kroppe, trøst for deres plagede sind og frelse for deres sjæle begyndte at samles fra nær og fjern, så mange, at Jesus knap havde tid til at hvile. Derfor satte de telte op i Getsemane, og Mesteren gik frem og tilbage mellem Betania og Getsemane for at undgå folkemængderne, der konstant stimlede sammen om ham. Det apostoliske selskab tilbragte næsten tre uger i Jerusalem, men Jesus pålagde dem ikke at engagere sig i den offentlige forkyndelse, kun privat undervisning og personligt arbejde.
De fejrede en fredelig påske i Betania. Det var første gang, at Jesus og alle tolv apostle deltog i påskehøjtiden, som blev fejret uden blodsudgydelser. Johannes apostle spise ikke påskemåltidet med Jesus og hans apostle; de fejrede højtiden med Abner og mange af dem der i de tidlige stadier havde omfattet Johannes forkyndelse. Det var den anden påske Jesu havde sammen med sine apostle i Jerusalem.
Da Jesus og de tolv begav sig tilbage til Kapernaum vendte Johannes apostlene ikke tilbage sammen med dem. Under ledelse af Abner opholdt de sig i Jerusalem og det omkringliggende landskab og arbejdede der i stilhed for rigets udbredelse, mens Jesus og de tolv vendte tilbage til arbejdet i Galilæa. Aldrig igen var de fireogtyve alle samlet, bortset fra en kort tid, inden udnævnelse og udsendelsen af de halvfjerds evangelister. Men de to grupper arbejdede sammen, og de opretholdt de bedste følelser for hinanden på trods af deres indbyrdes forskelle.

3. VED DAMMEN I BETESDA

Om eftermiddagen den anden sabbat i Jerusalem, mens Mesteren og apostlene var ved at deltage i tempelandagterne, sagde Johannes til Jesus: "Kom med mig, det er noget, jeg vil vise dig." Johannes førte Jesus ud gennem en af  Jerusalems porte til en vanddam kaldet Betesda. Dammen var omgivet af en struktur med fem indgangspartier, og i dem var en stor gruppe lidende mennesker, der søgte helbredelse. Det var en varm kilde, hvis rødligfarvet vand med uregelmæssige mellemrum boblede op på grund af ophobning af gas i klippehulerne under dammen. Mange troede at disse periodiske forstyrrelser af det varme vand beroede på overnaturlige kræfter, og der var en populær tro på, at den første person, der kom ned i vandet efter sådan en forstyrrelse ville blive helbredt uanset hvad svagelighed den end var.
Apostlene var noget urolig under de begrænsninger, Jesus havde pålagt dem, og Johannes som var den yngste af de tolv var især rastløs under en sådan tilbageholdenhed. Han havde bragt Jesus til dammen med tanken om, at synet af de lidelser, der var samlet der, ville vække Mesterens medfølelse, så han ville blive berørt til at udføre et mirakel: en helbredelse, og så ville hele Jerusalem blive forbavset og kort efter vindes til troen på rigets evangelium. Johannes sagde til Jesus: "Mester, se alle disse lidende mennesker; er der ikke noget, vi kan gøre for dem?" Jesus svarede: "Johannes, hvorfor frister du mig til at afvige fra den vej jeg har valgt? Hvorfor insisterer du på at ville erstatte forkyndelsen af evangeliet om den evige sandhed med udførelsen af undere og helbredelse af de syge? Min søn, jeg kan ikke gøre hvad du ønsker, men samle disse syge og plagede, så at jeg kan tale opmuntrende ord og evig trøst til dem."
Da Jesus talte til forsamlingen, sagde han: "Mange af jer her er syge og lider som følge af jeres mange års forkerte levemåde. Nogle lider af de ulykker, der sker i tiden, andre, som følge af fejlene fra deres forfædre, mens nogle af jer kæmper med det handicap, der kommer fra de ufuldkomne betingelser for jeres jordiske eksistens. Men min Fader arbejder, og jeg vil gerne arbejde, for at forbedre jeres jordiske eksistens, men især for at sikre jeres evige liv. Ingen af os kan gøre meget for at ændre de vanskeligheder i livet, hvis vi ikke finder, at Faderen i himlen ønsker det. Vi er alle i sidste ende forpligtet til at gøre den Eviges vilje. Hvis I alle kunne blive helbredt for jeres fysiske lidelser, ville i vitterlig forundre jer, men det er endnu bedre, at I skal blive renset for al åndelig sygdom og finde jer helbredt for alle moralske defekter. I er alle Guds børn; I er sønner af den himmelske Fader. Tidens lænker kan synes at plage jer, men evighedens Gud elsker jer. Og når tiden for dommen kommer, frygt ikke, I skal alle finde, ikke kun retfærdighed, men også en overflod af barmhjertighed. Sandelig siger jeg jer: Den, der hører rigets evangelium og tror på denne forkyndelse, om at han er en af Guds sønner, har evigt liv; allerede nu går sådanne troende fra dom og død til lys og liv. Og den time nærmer sig når selv dem, der hviler i gravene vil høre opstandelsens stemme."
Mange af dem, der hørte troede på rigets evangelium. Nogle af de syge blev så inspireret og åndeligt genoplivet, at de gik omkring og proklamere, at de også var blevet helbredt for deres fysiske lidelser.
En mand, der i mange år havde været deprimeret og alvorligt plaget af hans forstyrret sinds svagheder var så glad over Jesu ord, at han tog sin seng og gik hjem, selv om det var sabbatdag. Denne plagede mand havde ventet alle disse år for nogen skulle hjælpe ham. Han var i en sådan grad, et offer for følelsen af sin egen hjælpeløshed, at det aldrig var faldet ham ind at hjælpe sig selv, som viste sig at være det eneste, han havde brug for at gøre for at blive rask - at tage sin seng og gå.
Så sagde Jesus til Johannes: "Lad os gå, før ypperstepræsterne og de skriftkloge observerer os og tager anstød af, at vi talte livets ord til disse lidende." De vendte tilbage til templet for at slutte sig til deres kammerater, og snart derefter begav de sig alle af sted for at tilbringe natten i Betania. Men Johannes fortalte aldrig de andre apostle om hans og Jesu besøg denne sabbateftermiddag ved dammen i Betesda.

4. LEVEREGLEN

Om aftenen den samme sabbatdag, i Betania, mens Jesus, de tolv, og en gruppe af troende var samlet om bålet i Lazarus have, stillede Natanael dette spørgsmål til Jesus: "Mester, selvom du har lært os den positive version af den gamle leveregel, og pålagt os til at gøre mod andre, som vi vil have dem til at gøre for os, kan jeg ikke helt skelne hvordan vi altid kan følge sådan et påbud. Lad mig illustrere min pointe med at nævne et eksempel med en liderlig mand der med begær ser på sin potentielle gemalinde i synd. Hvordan kan vi lære denne mand med onde hensigter, at han skal gøre mod andre, som han ville, at de skulle gøre med ham?"
Da Jesus hørte Nataniel spørgsmål, stod han straks op, pegede finger ad apostlen, og sagde: "Nataniel, Nataniel, hvilken slags tanker huser du i dit hjerte? Har du ikke modtaget min undervisning som en, der er født af ånden? Kan du ikke høre sandheden ligesom mænd af visdom og åndelig forståelse? Da jeg bad dig om at gøre mod andre, som du ville have dem til at gøre mod jer, talte jeg til folk med høje idealer, ikke til dem, der ville blive fristet til at forvrænge min undervisning til frihed til at tilskynde til at gøre det, som er ondt."
Da Mesteren havde talt stod Natanael op og sagde: "Men, Mester, du skal ikke tro, at jeg godkender en sådan fortolkning af din undervisning. Jeg stillede spørgsmålet, fordi jeg formoder, at mange af sådanne mænd kunne tænkes at misfortolke din anmodning på denne måde, og jeg håbede, du ville give os yderligere instruktion i disse spørgsmål." Da Nathaniel havde sat sig, fortsatte Jesus med at tale: "Jeg ved meget godt, Nataniel, at du ikke godkender en sådan ond tanke i dit sind, men jeg er skuffet over, at I alle så ofte forsømmer at sætte en virkelig åndelig fortolkning på mine daglige udtryk, at min undervisning skal meddeles jer i menneskeligt sprog og som mennesker bør tale det. Lad mig nu lære dig om de forskellige niveauer af betydning knyttet til fortolkningen af denne leveregel, denne formaning om at "gøre mod andre, hvad du vil have dem til at gøre for dig":
    "1. Kødets niveau. Sådan en rent egoistisk og lysten fortolkning ville være godt eksemplificeret ved den antagelse i dit spørgsmål.
    "2. Følelsernes niveau. Dette plan er et niveau højere end kødet og indebærer, at sympati og medlidenhed vil hæve ens fortolkning af denne leveregel.
    "3. Sindets niveau. Nu indvirker sindets fornuft og intelligensens erfaring. En god dømmekraft dikterer, at en sådan leveregel skal fortolkes i samklang med den højeste idealisme udtrykt i ædelheden af dyb selvrespekt.
    "4. Det broderlige kærlighedens niveau. Endnu højere opdages niveauet af uselviske hengivenhed til ens medmennesker. På dette højere plan for helhjertet social tjeneste, som vokser ud af bevidstheden om, at Gud er vor Fader, og som et resultat af den erkendelse, at mennesket er vores bror, opdages en ny og langt mere smuk fortolkning af denne grundlæggende leveregel.
    "5. Det moralske niveau. Når du derefter når de sande filosofiske niveauer af fortolkning, når du får en reel forståelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, når du indser, hvad der er evigt rigtigt i menneskelige relationer, begynder du at betragte et sådan fortolkningsproblem, som I forestiller jer, at en højsindet, idealistisk, klog og upartisk tredje person ville se og fortolke et sådan påbud, som gælder for jeres personlige tilpasningsproblemer til jeres livssituationer.
    "6. Det åndelige niveau. Og så sidste, men den ædleste af dem alle, vil vi opnå niveauet af åndeindsigt og åndelig fortolkning, der får os til at genkende i denne leveregel den guddommelig kommando til at behandle alle mennesker, som vi forestille Gud ville behandle dem. Sådan er idealet af de menneskelige relationer i universet. Og sådan er din holdning til alle disse problemer, når dit største ønske er konstant at gøre Faderens vilje. Jeg vil derfor at I skal gøre for alle mennesker, det som du kender at jeg under lignende omstændigheder ville gøre."
Intet Jesus havde sagt til apostlene op til dette tidspunkt havde overrasket dem mere end dette. De fortsatte med at diskutere Mesterens ord længe efter at han havde trukket sig tilbage. Selvom det tog lang tid for Nataniel at komme sig over sin formodning om, at Jesus havde misforstået den sande ånd i hans spørgsmål, var de andre mere end taknemmelige for, at deres filosofiske medapostel havde haft modet til at spørge sådan et tankevækkende spørgsmål.

5. BESØGET HOS FARISÆREN SIMON

Selvom Simon ikke var medlem af jødernes råd, var han en indflydelsesrig farisæer i Jerusalem. Han troede halvhjertet, og uanset at han kunne blive alvorligt kritiseret herfor, vovede han at invitere Jesus og hans personlige medarbejdere, Peter, James og Johannes, til sit hjem for et måltid sammen. Simon havde længe observeret Mesteren, og han var meget imponeret over hans lære og endnu mere af hans personlighed.
De velhavende farisæere engagerede sig i at give almisser, og de undgik ingen offentlig omtale i forbindelse med deres filantropi. Nogle gange ville de endda blæse i en trompet, når de var ved at udøve næstekærlighed for eventuelle tiggere. Det var skik blandt disse farisæere, når de organiserede en banket for fornemme gæster, at lade dørene til huset stå åbne, så at selv tiggere fra gaden kunne komme ind og stå langs væggene bagved middagsgæsternes liggesofaer, for at være i stand til at få del i maden, som middagsgæsterne måske kunne kaste til dem.
Ved denne særlige lejlighed i Simons hus var der blandt dem, der kom ind fra gaden en berygtet kvinde, som for nylig var blevet en, der var begyndt at tro på de gode nyheder om rigets evangelium. Denne kvinde var godt kendt i hele Jerusalem som en tidligere indehaver af en af de såkaldte høj klasse bordeller, som lå tæt på ikke jødernes tempelplads. Da hun accepterede Jesu lære, havde hun lukket sit skændige forretningssted og overtalt størstedelen af de kvinder, der var blevet knyttet til hende til at acceptere evangeliet og ændre deres levevis. På trods af dette, blev hun holdt i stor foragt af farisæerne og blev tvunget til at lade sit hår hænge løst - tegnet på prostitution. Denne unavngivne kvinde havde medbragt en stor flaske parfumeret salvelsesolie og da hun stod bag Jesus mens han lå tilbagelænet ved bordet begyndte hun at salve hans fødder, mens hun også vædede dem med sine tårer af taknemmelighed og tørrede dem med sit hår. Da hun var færdig med denne salvelse, fortsatte hun med at græde og kyssede hans fødder.
Da Simon så alt dette, sagde han til sig selv: "Hvis denne mand var en profet, ville han have vidst, hvem og hvad slags kvinde det er der på denne måde rørte ved ham: At hun er en berygtet synder." Jesus, som vidste, hvad der bevægede sig i Simons sind, hævede stemmen og sagde: "Simon, jeg har noget at fortælle dig." Simon svarede: "Sig det, lærer." Jesus sagde: "To mænd var i gæld til en vis velhavende pengeudlåner. Den ene skyldte fem hundrede denarer, og den anden halvtreds. Da ingen af dem kunne betale, eftergav han dem begge. Hvilke af dem tror du, Simon, ville elske ham mest?" Simon svarede: "Den, der fik mest tilgivet, ville jeg tænke." "Du har dømt med rette," sagde Jesus, og fortsatte mens han pegede mod kvinden: "Simon, se nøje på denne kvinde. Jeg kom ind i dit hus som en indbudt gæst, men du gav mig ikke vand til mine fødder. Denne taknemmelig kvinde har vasket mine fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Du gav mig ingen velkomstkys, men denne kvinde har ikke stoppet med at kysse mine fødder, siden hun kom ind. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun har salvet mine fødder med ædle olier. Og hvad betyder alt dette? Simpelthen at hun har fået tilgivelse for sine mange synder, og det har fået hende til at vise stor kærlighed. Men de, der kun har fået lidt tilgivelse viser undertiden kun lidt kærlighed." Han vendte sig mod kvinden, tog hende ved hånden, løftede hende op og sagde: "Du har virkelig angret dine synder, og de er tilgivet. Bliv ikke mismodig af den tankeløse og uvenlige holdning hos dine medmennesker; gå videre i himmelrigets glæde og frihed."
Da Simon og hans venner, som sad til bords med ham hørte disse ord, blev de mere end overrasket, og de begyndte at hviske indbyrdes: "Hvem er denne mand, som til og med selv vover at tilgive synder?" Og da Jesus hørte hvordan de mumlede vendte han sig for at sende kvinden væk og sagde: "Kvinde, gå i fred; din tro har frelst dig."
Da Jesus rejse sig med sine venner for at sige farvel, vendte han sig mod Simon og sagde: "Jeg kender dit hjerte, Simon, hvordan du er splittet mellem tro og tvivl, hvordan du er fortvivlet af frygt og plaget af stolthed. Men jeg beder for dig, at du må bøje dig for lyset og at du i din position i livet må opleve sådanne mægtige omdannelser af sind og ånd, at de kan sammenlignes med de enorme forandringer, som rigets evangelium allerede har afstedkommet i hjertet af din ubudne og uvelkomne gæst. Og jeg erklærer til jer alle, at Faderen har åbnet dørene til himlen for alle, der har tro til at komme ind, og ingen person eller gruppe af mennesker kan lukke disse døre for selv de ringeste sjæle eller den angiveligt mest åbenlyse synder på jorden hvis de oprigtigt ønsker at komme ind." Jesus, Peter, James og Johannes, tog afsked med deres vært og gik for at slutte sig sammen med de andre apostle i lejren i Getsemane have.
Samme aften, holdt Jesus en uforglemmelig tale til apostlene om den relative værdi af ens position i forhold til Gud og af ens fremskridt i den evige opstigning til Paradiset. Jesus sagde: "Mine børn, hvis der er en sand og levende forbindelse mellem barnet og Faderen, er det sikkert, at barnet er i konstant udvikling mod Faderens idealer. Sandt nok, at barnet til en begyndelse gør langsomme fremskridt, men fremskridtene er ikke desto mindre sikker. Det er ikke vigtigt, hvor hurtigt dine fremskridt går men deres sikkerhed. Jeres faktiske opnåelse er ikke så vigtigt som det faktum, at dine fremskridt sker i retningen mod Gud. Hvad du bliver fra dag til dag, er, af uendeligt meget mere betydning end hvad du er i dag.
"Den forvandlede kvinde, som nogle af jer har set i dag i Simon hus lever i dette øjeblik på et niveau, der er meget langt under Simons og hans velmenende venners niveau; men mens farisæerne er engageret i de falske fremskridts illusioner om gennemførelse af vildledende cirkler af meningsløse ceremonielle ritualer, har denne kvinde med dødens alvor begyndt den lange og begivenhedsrige søgen efter Gud, og hendes vej til himlen er ikke blokeret af åndelig stolthed og moralsk selvretfærdighed. Menneskelig talt, kvinden er meget længere fra Gud end Simon, men hendes sjæl er i bevægelse fremad; hun er på vej mod et evigt mål. Der er i denne kvinde enorme spirituelle muligheder for fremtiden. Nogle af jer står måske ikke så højt i form af sjælens og åndens faktuelle niveau, men du gør daglige fremskridt på den levende vej som troen har åbnet op til Gud. Der er store muligheder i hver enkelt af jer for fremtiden. Det er langt bedre at have en lille, men levende og voksende tro end en stor intellekt med dens døde lager af verdslig visdom og åndelig vantro."
Men Jesus advarede inderligt sine apostle mod tåbeligheden hos det Guds barn, som forudsætter sig for meget på Faderens kærlighed. Han erklærede, at Faderen ikke er en slap, ubestemt eller tåbeligt overbærende forælder, der altid er klar til at tolerere synd og tilgive hensynsløshed. Han advarede sine tilhørere om ikke at anvende hans eksempel med far og søn fejlagtigt, så det virker som om Gud er ligesom nogle overbærende og ukloge forældre, der interagerer med verdens tåbelige for at skabe en moralsk løsning hos sine tankeløse børn, og derigennem sikre og direkte bidrager til kriminalitet og tidlig demoralisering af deres eget afkom. Jesus sagde: "Min Fader tolererer ikke overbærende de handlinger og praksis hos sine børn, der er selvdestruktive og selvmorderiske for alt moralsk vækst og alle åndelige fremskridt. Sådanne syndige handlinger er en vederstyggelighed i Guds øjne."
I mange andre halvprivate møder og banketter deltog Jesus sammen med høj og lav, rig og fattig, i Jerusalems før han og hans apostle endelig vendte tilbage til Kapernaum. Og mange var det, i hvert fald, som blev troede på rigets evangelium og som senere blev døbt af Abner og hans medarbejdere, som blev tilbage for at fremme interessen for riget i Jerusalem og dens omgivelser.

6. TILBAGEREJSEN TIL KAFARNAUM

Den sidste uge i april, forlod Jesus og de tolv deres hovedkvarter i Betania nær Jerusalem og begyndte deres rejse tilbage til Kapernaum ved Jeriko og Jordanfloden.
De jødiske ypperstepræster og religiøse ledere holdt mange hemmelige møder for at beslutte, hvad de skulle gøre med Jesus. De var alle enige om, at der bør gøres noget for at sætte en stopper for hans undervisning, men de kunne ikke blive enige om metoden. De havde håbet, at de civile myndigheder ville skaffe sig af med ham som Herodes havde sat en stopper for Johannes, men de bemærkede, at Jesus udførte sine aktiviteter på en sådan måde, at de romerske myndigheder ikke var særlig bekymret over hans prædikener. Derfor blev det besluttet på et møde dagen før Jesu afgang for Kapernaum, at han skulle pågribes under en anklage om religion og dømmes af det jødiske råd. Derfor blev en kommission på seks hemmelige spioner udnævnt, der skulle følge Jesus, for at observere hans ord og gerninger, og når de havde samlet tilstrækkelig med beviser for overtrædelse af loven og blasfemi, ville de vende tilbage til Jerusalem med deres rapport. Disse seks jøder indhentede det apostoliske selskab, som bestod af tredive medlemmer i Jeriko og under påskud af, at de ønskede at blive disciple sluttede de sig til Jesu familie af tilhængere og forblev med gruppen indtil begyndelsen af anden prædiketur i Galilæa. Så vendte tre af dem til Jerusalem for at rapportere til ypperstepræsterne og jødernes råd.
Peter prædikede til de forsamlede menneskemængde ved overgangsstedet over Jordanfloden, og næste morgen flyttede de op ad floden mod Amathus. De ønskede at gå direkte videre til Kapernaum, men sådan en menneskemængde var samlet her at de opholdt sig i tre dage, mens de prædikede, underviste og døbte. Først tidligt sabbatsmorgen, den første dag i maj, rejste de videre hjemad. Spionerne fra Jerusalem var sikre på, at de nu ville få deres første sigtelse mod Jesus - anklagen om sabbattens brud - siden han vovede at starte sin rejse på sabbatsdagen. Men de blev dømt til skuffelse, fordi lige før deres afrejse, kaldte Jesus Andreas til sig og instruerede ham foran dem alle til at flytte sig en strækning af knap tusind meter, den juridiske dagsrejse under den jødiske sabbat.
Men spionerne behøvede ikke at vente i lang tid på en mulighed for at beskylde Jesus og hans medarbejdere for at bryde sabbatten. Da selskabet gik langs den smalle vej, var den vejrende hvede, som lige var modnet, lige ved hånden på hver side, og nogle af apostlene, der var sulten, plukkede de modne sædekorn og spiste dem. Det var almindeligt for rejsende at hjælpe sig selv til et par kornaks når de gik langs vejen, og det blev derfor ikke anset for at være forkert i en sådan adfærd. Men spionerne greb dette som et påskud til at komme til Jesus. Da de så Andreas gnide sædekornet i hånden gik de op til ham og sagde: "Ved du ikke, at det er ulovligt at plukke og gnide sædekorn på sabbatten" Andreas svarede: "Men vi er sultne, og vi gnider kun tilstrækkelige til vores behov; og siden hvornår er det blevet syndigt at spise korn på sabbatten?" Farisæerne svarede: "Du gør ikke noget forkert i at spise, men du bryder loven, når du plukker aksene og gnider kornet ud mellem hænderne. Din mester ville helt sikkert ikke acceptere sådanne handlinger." Så sagde Andreas: "Men hvis det ikke er forkert at spise kornet, så er det næppe mere arbejde at gnide dem ud mellem hænderne end at tygge dem, som du tillader; Hvorfor hænger du dig i sådanne bagateller?" Da Andreas antydede, at farisæerne var ordkløvere blev de fornærmet, skyndte sig tilbage til det sted, hvor Jesus gik og talte med Mattæus langs vejen og protesterede med ordene:" Se Lærer, dine apostle gøre det, som ikke er tilladt på sabbatten; de vælger, gnider, og spiser korn. Vi er sikkert på at du vil befale dem til at stoppe det." Og så sagde Jesus til anklagerne: "Du er virkelig nidkær for loven, og det er godt, at du husker at holde sabbatten, men har du aldrig læst i skrifterne, at en dag, da David var sulten, gik han og dem, som var med ham ind i Guds hus og spiste skuebrødene, som i henhold til loven ingen andre end præsterne fik lov til at spise? Og David gav også dette brød til dem, der var med ham. Og har du ikke læst i vores lov, at det er tilladt at gøre mange nødvendige ting på sabbatten? Og skal jeg ikke inden dagen er omme se dig spise det, som du har bragt med dig for denne dags behov? Kære mænd, I gøre klogt i at være nidkær for sabbatten, men du ville gøre det bedre ved at pleje din medmenneskers sundhed og velvære. Jeg siger jer, at sabbatten blev til for mennesket, ikke mennesket for sabbatten. Og hvis du er her sammen med os for at se mine ord, så vil jeg åbenlyst forkynde, at Menneskesønnen er Herre også over sabbatten."
Farisæerne var forbavsede og forvirret over hans dømmekraft og visdom. Under resten af dagen holdt de sig for sig selv og turde ikke stille flere spørgsmål.
Jesu modstand mod de jødiske traditioner og slaviske ceremonier var altid positiv. Den bestod i, hvad han gjorde, og hvad han bekræftede. Mesteren spildte ikke meget tid på negative fordømmelser. Han lærte, at dem, der kender Gud kan nyde livets frihed uden at bedrage sig selv ved at tro, at de har licens til at synde. Jesus sagde til apostlene: "Mænd, hvis du er oplyst af sandheden og virkelig ved, hvad du gør, er du velsignet. Men hvis du ikke kender den guddommelige vej, er du uheldig og allerede lovbryder.”

7. TILBAGE I KAFARNAUM

Ved middagstid mandag den 3. maj kom Jesus og de tolv fra Tarichea med båd til Betsaida. De rejste med båd for at undgå dem, der fulgte efter dem. Men den næste dag havde de andre, herunder de officielle spioner fra Jerusalem, igen fundet Jesus.
Tirsdag aften holdt Jesus en af sine sædvanlige klasser med spørgsmål og svar, da lederen af de seks spioner sagde til ham: "Jeg talte i dag med en af  Johannes disciple, som er her for at følge din undervisning, og vi kunne ikke forstå, hvorfor du aldrig befalede dine disciple at faste og bede, som vi farisæer faster og som Johannes bad sine tilhængere gøre." Og Jesus, der henviste til en erklæring fra Johannes, svarede spørgeren: "Kan sønnerne i brudens hjem faste, mens brudgommen er med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de næppe faste. Men den tid nærmer sig da brudgommen tages fra dem, og i de tider kan børnene i brudens hjem uden tvivl, faste og bede. At bede er naturligt for lysets børn, men fasten er ikke en del af himmelrigets evangelium. Husk, at en klog skrædder ikke syr et nyt stykke og ukrympet klud på et gammelt klædestykke, så det ikke når det bliver vådt, krymper og forårsager en værre revne. Og heller ikke hælder man ny vin på gammelt vin skind, fordi vinen sprænger skindene og både vin og skind ødelægges. Den kloge mand hælder den ny vin på friske vin skind. Det er derfor klogt for mine disciple ikke at overføre for meget fra den gamle orden til den nye forkyndelse af rigets evangelium. For dem af jer, der har mistet jeres lærer kan det være berettigede at faste for en tid. Fasten kan være en passende del af Moseloven, men i det kommende rige, skal Guds børn opleve frihed fra frygt og glæde i den guddommelige ånd." Da de havde hørt disse ord, følte Johannes disciple sig trøstede mens farisæerne selv blev mere forvirrede.
Så fortsatte Mesteren med at advare sine tilhørere mod at underholde en sådan opfattelse, at alle de gamle lære helt skulle erstattes af nye doktriner. Jesus sagde: "Det, der er gamle og tillige sandt skal forblive. Ligeledes må det, der er nyt, men falsk forkastes. Men, have tro og mod til at acceptere det der er nyt og tillige sandt. Husk der er skrevet: "Forlad ikke en gammel ven, for den nye kan ikke sammenlignes med ham. En ny ven er som ny vin hvis det bliver gammel drikker du det med glæde.”

8. DEN ÅNDELIGE GODHEDENS FEST

Den aften, fortsatte Jesus, længe efter de sædvanlige lyttere havde trukket sig tilbage, med at undervise sine apostle. Han begyndte denne særlige instruktion ved at citere profeten Esajas:
”’ Hvorfor er du fastende? Hvorfor pine jeres sjæle; mens du fortsætter med at finde glæde i undertrykkelse, og glæde i uretfærdighed. Se du faster af hensyn til stridigheder og splittelse og til at slå med knytnæve af ondskab. Men du bør ikke faste på sådan en måde for at gøre din stemme hørt i det høje.
”’ Er det sådan en faste, som jeg vil have - en dag, hvor man plager sin sjæl? At man hænger med hoved som et siv, og at krybe i sæk og aske? Tør du kalde dette en faste og en acceptabel dag i Herrens øjne? Nej, dette er ikke den faste, jeg skal vælge: at løse ondskabens lænker og løsne de tunge byrders knuder, at lade de undertrykte gå fri og bryde hvert åg? Er det ikke at bryde brød med de sultne og skaffe de fattige og hjemløse husly hos mig? Og når jeg ser dem, der er nøgne, vil jeg klæde dem.
”’ Da skal dit lys bryde frem som om morgenen, og dit helbred bare springe frem pludseligt. Din retfærdighed vil gå foran jer, mens Herrens herlighed skal bevogte dine spor. Så vil Herren svare, når du kalder på ham; når du græder, og han vil sige: Her er jeg. Og alt dette vil han gøre, hvis du afstå fra at undertrykke og fordømme, og fra forfængelighed. Faderen ønsker snarere at du deler dit hjerte med de sultne, og at du tjener de lidende sjæle; da skal jeres lys skinne i ubemærkethed, og endda dit mørke vil blive som højlys dag. Så Herren vil løbende føre dig; han vil tilfredsstille din sjæl og forny din styrke. Og du skal være som en vandrig have, som en kilde, hvis vand ikke svigter. Og de, der gør således vil genoprette den tabte herlighed; de skal opbygge grundlaget for mange generationer; de skal kaldes genopbygger af kollapsede vægge, genoprettere af sikre stier, som du kan leve på.""
Jesus understregede til langt ud på natten til sine apostle den sandhed, at det var deres tro, der gjorde dem sikkert i rigets nutid og den kommende fremtid, ikke deres lidelser af sjælen og faste for kroppen. Han opfordrede sine apostle til i det mindste at leve op til den gamle profets tanker og udtrykte håb om, at de ville udvikle sig langt ud over selv Esajas og de ældre profeters idealer. Hans sidste ord den nat var: "Voks i nåde ved hjælp af den levende tro, der omfavner det faktum, at I er Guds sønner, samtidigt som den anerkender hvert menneske som en bror."
Først efter klokken to om morgenen, afsluttede Jesus sin diskussion, og hver mand gik til sit sted for at sove.

Publiceret 30 august 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------